Põhikiri


Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liit

Põhikiri

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühingu ametlik nimi on Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liit.
1.2. Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liit on vene keele ja kirjanduse õpetamisest ja selle arendamisest huvitatud vene keelt ja kirjandust õpetavate lasteaia-, üldharidus- ja ametikoolide tegevõpetajad, vene keele ja kirjandust õpetavad õppejõud, üleriigilised mittetulundusühingud ja organisatsioonid. Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liit teeb koostööd kõigi tema eesmärke tunnistavate asutuste, organisatsioonide, ühenduste, liikumiste ja üksikisikutega.
1.3. Liidu asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.4. Liit on on juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, Vabariigi Valitsuse otsustest ja käesolevast põhikirjast.
1.5. Liidul on oma pangaarved, tal on õigus sõlmida lepinguid ning ühineda teiste Eesti
Vabariigis ja välisriikides tegutsevate organisatsioonidega.
1.6. Liit on asutatud määramata ajaks.
1.7. Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 

2. EESMÄRK JA SELLE SAAVUTAMISE VAHENDID
2.1. Liidu tegevuse eesmärkideks on:
2.1.1. vene keele kui emakeele, kirjanduse ja kultuuri hoidmine, toetamine ja arendamine;
2.1.2. oma liikmete kutsehuvide esindamine ja kaitsmine;
2.1.3. vene keele ja kirjanduse õpetamiskvaliteedi tõstmisele kaasaaitamine;
2.1.4. vene keele ja kirjanduse õpetajate ning vene keele ja kirjanduse õppejõudude erialase koostöö tugevdamine, nende metoodilise ja erialase enesetäiendamisega tegelemine;
2.1.5. kogemuste vahetamise korraldamine ja liikmete silmaringi laiendamine;
2.1.6. vene keele ja kirjanduse õpetajate toetamine ja motiveerimine.
2.2. Liidu eesmärkide saavutamiseks Liit:
2.2.1. loob keskkonna kutsealaseks suhtluseks;
2.2.2. korraldab erialaseid konverentse, seminare, kursusi, võistlusi, avalikke esinemisi,
koolitusi, üritusi;
2.2.3. algatab ja korraldab projekte ja tegevusi vene keele ja kultuuri edendamiseks;
2.2.4. osaleb rahvusvahelises vene keele ja kirjanduse õpetamisega seotud koostöös;
2.2.5. otsib Liidu liikmetele enesetäiendamise ja stažeerimise võimalusi nii Eestis kui välismaal;
2.2.6. koostab ning levitab materjale vene keele ja kirjanduse õpetamise metoodikast;
2.2.7. teeb koostööd erinevate huvigruppidega;
2.2.8. viib läbi muid põhikirjas nimetamata tegevusi ja toimingud, mis on kooskõlas Liidu eesmärkidega ning aitavad kaasa nende saavutamisele.

 

3. LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Liikmed võivad olla tegevliikmed ja toetajaliikmed.
3.1.1. Liidu tegevliikmeks võivad astuda Eesti vene keele ja kirjanduse õpetajad; lasteaia ja algklassi õpetajad, kes õpetavad vene keelt; kõrgkoolide slavistika osakonna õppejõud ja üliõpilased.
3.1.2. Toetajaliikmed on kultuuri ja humanitaarhariduse edendamisega seotud isikud, asutused ja organisatsioonid.
3.1.3. Liidu tegevusliikmeks vastuvõtmist võivad taotleda kõik põhikirja tingimustele (punkt 1.2. ja 3.1.1) vastavad füüsilised isikud, kes soovivad arendada Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liidu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Selleks esitavad nad juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustuvad täitma Liidu põhikirja.
3.1.4. Toetajaliikmeks kutsutakse füüsilisi ja juriidilisi isikuid üldkoosoleku või juhatuse otsusega. Juriidilised isikud peavad esitama ka oma registreeritud põhikirja.
3.1.5. Liidu liikmeks vastuvõtu üle otsustab üldkoosolek.
3.1.6. Liidu liikmeks taotlejad tasuvad Liidule ühekordse sisseastumismaksu.
3.1.7. Liikmemaksu tasuvad kõik Liidu liikmed, kui üldkoosolek ei ole otsustanud teisiti. Maksu suuruse ja tasumise korra määrab kindlaks üldkoosolek.
3.2. Liidu liikmel on õigus:
3.2.1. osaleda hääleõigusega Liidu üldkoosolekul, valida Liidu juhtorganeid;
3.2.2. esitada arupärimisi, avaldada arvamusi ning teha ettepanekuid Liidu ja selle juhatuse töö kohta;
3.2.3. olla valitud Liidu juhatusse, järelvalvetoimkonda ja muudesse organitesse;
3.2.4. osaleda Liidu komisjonide ja toimkondade töös;
3.2.5. osaleda Liidu korraldatud üritustel;
3.2.6. esineda ettekannetega Liidu korraldatud üritustel;
3.2.7. kasutada Liidu metoodilist baasi;
3.2.8. taotleda Liidu toetust vabariiklikul tasemel ürituseks;
3.2.9. saada Liidu tegevuse kohta informatsiooni.
3.3. Toetajaliikmete õigused on sätestatud punktides 3.2.1. ja 3.2.2.
3.4. Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liidu liikmel on kohustatud:
3.4.1. tunnustama Liidu eesmärke ning järgida Liidu tegevuses osalemisel põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
3.4.2. tasuma ühekordset sisseastumismaksu ja iga-aastast liikmemaksu, mille suuruse ja tasumise tähtaja otsustab iga-aastane üldkoosolek;
3.4.3. võtma osa Liidu korraldatud üritustest;
3.4.4. võtma osa Liidu üldkoosolekutest;
3.4.5. mitte käituma vastuolus Liidu põhikirjaliste eesmärkidega.
3.5. Liikmed võivad Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liidust välja astuda omal soovil, esitades juhatusele sellekohase kirjaliku avalduse.
3.6. Liidu juhatus võib Liidust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks Liidu eesmärkidele või Liidu põhikirjaga vastuolus olevaks.
3.7. Liidu juhatus teatab kolme päeva jooksul väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvatud liikmel on õigus esitada küsimus kümne päeva jooksul juhatuse vahendusel üldkoosolekule otsustamiseks, arvates väljaarvamise otsuse kättesaamise päevast. Üldkoosolek võib juhatuse otsuse väljaarvatud liikme avalduse alusel põhjendatud otsusega kehtetuks tunnistada.
3.8. Liidu liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda, kui liikmeks vastuvõtmine on vastuolus
seadustes või käesolevas põhikirjas sätestatud tingimustega.
3.9. Kui Liidu juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema
liikmeks vastuvõtmine otsustatakse üldkoosolekul. Juhatuse otsusest peab juhatus liikmeks astujale teatama hiljemalt kümne tööpäeva jooksul alates selle tegemisest.

 

4. LIIDU JUHTIMINE
4.1. Liidu igapäevast tegevust juhib ja Liitu esindab vähemalt 3-liikmeline juhatus, Liidu esimees, esimehe äraolekul aseesimees.
4.2. Juhatuse liikmed, Liidu esimehe ning esimehe äraolekul aseesimehe määrab üldkoosolek ametisse kaheks aastaks.
4.3. Juhatus
4.3.1. viib ellu üldkoosoleku otsuseid, strateegilisi ülesandeid;
4.3.2. peab Liidu liikmete arvestust;
4.3.3. võtab vastu uusi liikmeid;
4.3.4. koostab Liidu eelarve projekti ning esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks;
4.3.5. korraldab sisseastumis- ja liikmemaksude laekumise ja arvestuse;
4.3.6. korraldab seadusega sätestatud korras raamatupidamise arvestust, maksude tasumist;
4.3.7. moodustab Liidu töörühmi;
4.3.8. arendab suhteid teiste isikute ja organisatsioonidega vabariigis ja väljaspool seda;
4.3.9. esindab Liitu kõigis õigustoimingutes;
4.3.10. kutsub kokku Liidu üldkoosoleku.
4.4. Juhatus kutsutakse kokku esimehe poolt vähemalt üks kord poolaastas.
4.5. Juhatus on otsutusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
4.6. Juhatus informeerib Liidu liikmeid oma otsustest ja põhitegevusest üldkoosolekul.
4.7. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.
4.8. Liidu esimehe pädevus ja ülesanded:
4.8.1. esimees või tema poolt volitatud isik esindab Liitu suhetes teiste isikute, organisatsioonide ja riigiorganitega;
4.8.2. sõlmib juhatuse teadmisel Liidu nimel kokkuleppeid, töölepinguid, muid tehinguid.

 

5. TÖÖRÜHMAD
5.1. Juhatus võib asutada organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks töörühmi;
5.2. töörühma ülesanded, volitused, koosseisu määrab ja kinnitab juhatus;
5.3. töörühm lähtub oma tegevuses talle antud volitustest, vastavast projektist, oma sisemisest reglemendist.

 

6. MAJANDUSTEGEVUS (VARA, REVISIONIKOMISJON)
6.1. Liit tegutseb isemajandavana.
6.2. Liidu vara moodustub liikmemaksudest, riigi ja kohaliku omavalitsuse organite toetusest, sponsorite annetustest ja muudest allikatest.
6.3. Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
6.4. Liidul on õigus sõlmida lepinguid organisatsioonide, õppeasutustega, firmade ja eraisikutega.
6.5. Liit võib omandada tegevuseks vajalikke vahendeid.
6.6. Liidul on õigus moodustada sihtsuunitlusega fonde.
6.7. Liidul on õigus vajadusel ja võimalusel katta liikmete kvalifikatsiooni tõstmise kursustel osalemise kulu.
6.8. Liit peab raamatupidamisarvestust kulude, tulude ja varade üle. Liit maksab makse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
6.9. Liit ei vastuta oma liikmete finantstegevuse eest; liikmed ei vastuta Liidu finantstegevuse eest.
6.10. Liidu majandustegevuse ning talle kuuluvate varade eest vastutab juhatus.

 

7. KONTROLL JA AUDIT
7.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet Liidu finantstegevuse üle; selle ülesande täitmiseks üldkoosolek valib revisjonikomisjoni liikmed, vajadusel tellib audiitorkontrolli.
7.2. Juhatuse liikmed on kohustatud esitama revisjonikomisjonile või audiitorile kõik kontrolli läviimiseks vajalikud dokumendid ning teatama kõik vajalikud andmed.

 

8. ÜHINEMINE/ JAGUNEMINE/ LIKVIDEERIMINE
8.1. Otsuse Liidu ühinemisest, jagunemisest või tegevuse lõpetamisest võtab vastu üldkoosolek mittetulundusühingute seaduse alusel.
8.2. Likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt nimetatud isikud.
8.3. Tegevuse lõpetamisel antakse Liidu vara üle sarnaste eesmärkidega mittetulundusühingutele või ühiskondlikule juriidilisele isikule.