Liidust


VKKYL_small_transparent

Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liit on mittetulundusühing, mille põhikiri on kinnitatud 10.12.2014 sõlmitud asutamislepinguga.

Registreerimiskood: 80378698
Lühendnimi: VKKYL

Liidu tegevuse eesmärkideks on:
1. vene keele kui emakeele, kirjanduse ja kultuuri hoidmine, toetamine ja arendamine;
2. oma liikmete kutsehuvide esindamine ja kaitsmine;
3. vene keele ja kirjanduse õpetamiskvaliteedi tõstmisele kaasaaitamine;
4. vene keele ja kirjanduse õpetajate ning vene keele ja kirjanduse õppejõudude erialase koostöö tugevdamine, nende metoodilise ja erialase enesetäiendamisega tegelemine;
5. kogemuste vahetamise korraldamine ja liikmete silmaringi laiendamine;
6. vene keele ja kirjanduse õpetajate toetamine ja motiveerimine.

Liidu eesmärkide saavutamiseks Liit:
1. loob keskkonna kutsealaseks suhtluseks;
2. korraldab erialaseid konverentse, seminare, kursusi, võistlusi, avalikke esinemisi,
koolitusi, üritusi;
3. algatab ja korraldab projekte ja tegevusi vene keele ja kultuuri edendamiseks;
4. osaleb rahvusvahelises vene keele ja kirjanduse õpetamisega seotud koostöös;
5. otsib Liidu liikmetele enesetäiendamise ja stažeerimise võimalusi nii Eestis kui välismaal;
6. koostab ning levitab materjale vene keele ja kirjanduse õpetamise metoodikast;
7. teeb koostööd erinevate huvigruppidega;
8. viib läbi muid põhikirjas nimetamata tegevusi ja toimingud, mis on kooskõlas Liidu eesmärkidega ning aitavad kaasa nende saavutamisele.